ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 24/11/2565 ผศน.4/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2 โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 21/10/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 21/10/2565 ผศน.3/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 09/09/2565 ผศน.2/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 29/08/2565 ผศน.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ประกาศขายทอดตลาด 07/02/2566 ท.1/2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 21/07/2565 ผศน.8/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง 28/06/2565 ผศน.7/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 28/04/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (Surge Protector) เพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครือข่ายในภูมิภาคกรมทางหลวง 16/12/2564 ผศน.5/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) 23/11/2564 ผศน.4/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 07/09/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
13 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 07/09/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
14 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 18/08/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
15 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 16/07/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 33 รายการ