สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลวีดิโอ
ค้นหา
ลำดับ ประเภทวีดิโอ ไฟล์วีดิโอ ชื่อไฟล์วีดิโอ
1 VDO
ชุดวีดีทัศน์ SDGชุดวีดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”ของไทยและโลกเรา”
2 VDO
กรมทางหลวงกับมาตรการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
3 รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
4 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุ
5 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒