สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประธานอาเซียน 2562: “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และโลโก้พวงมาลัย
ลงวันที่ 22/03/2562

'