f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
หมวดทางหลวงภูเก็ต
ลงวันที่ 02/02/2562

หมวดทางหลวงภูเก็ต

ที่อยู่ หมวดทางหลวงภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร. 0 7621 6946

 

บัญชีแสดงระยะควบคุม

หมายเลขทางหลวง

ตอนควบคุม

ตอน

กม. - กม.

ระยะทาง (กม.) จริง

ระยะทาง (กม.) 2 ช่องจราจร

ชนิดผิวทาง

ปริมาณงาน (Workload)

402

0102

หมากปรก - เมืองภูเก็ต

21+856 - 48+958

27.102

81.306

AC.

261.808

4024

0101

บางคู - ตีนเขา

0+000 - 11+650

11.650

28.850

AC.

98.770

4020

0100

เมืองภูเก็ต - กะทู้

0+000 - 1+642

1.642

3.284

AC.

11.049

4022

0100

โรงเรียนวิชิตสงคราม - สนามสุรกุล

0+000 - 0+488

0.488

0.976

AC.

2.480

4026

0100

ทางเข้าสนามบินภูเก็ต

0+000 - 4+130

4.130

8.260

AC.

28.928

4027

0100

ท่าเรือ - เมืองใหม่

0+000 - 19+538

19.538

25.438

AC.

89.875

4031

0100

มุดดอกขาว - สนามบินภูเก็ต

0+000 - 13+093

13.093

14.668

AC.

55.542

นายปริญญา หาญใจ หัวหน้าหมวดทางหลวงภูเก็ต

รวม

77.643

162.782

 

55.542


'