แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๓ ระหว่าง กม.๖๔๓+๔๖๗ - กม.๖๔๔+๖๗๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2563 รน 37/2563 แขวงทางหลวงระนอง
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๐+๕๗๕ - กม.๒+๒๓๔ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2563 รน 18/2563 แขวงทางหลวงระนอง
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗๘+๘๐๓ - กม.๖๗๙+๐๑๖ และ กม.๖๘๑+๘๑๙ - กม.๖๘๔+๐๖๕ และ กม.๖๘๕+๕๑๐ - กม.๖๘๖+๐๗๕ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 23/2563 แขวงทางหลวงระนอง
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓+๕๒๔ - กม.๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 24/2563 แขวงทางหลวงระนอง
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๓๐+๙๕๐ - กม.๖๓๑+๓๐๐ และ กม.๖๓๑+๔๒๕ - กม.๖๓๕+๑๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 22/2563 แขวงทางหลวงระนอง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน เขาค่าย - เขาปีบ ระหว่าง กม.๖๗+๓๔๘ - กม.๖๙+๐๒๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 20/2563 แขวงทางหลวงระนอง
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗+๓๑๐ - กม.๑๘+๖๓๙ และ กม.๒๑+๑๘๕ - กม.๒๑+๙๗๖ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 21/2563 แขวงทางหลวงระนอง
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๔๓๘ - กม.๒๐+๘๑๕ ปริมาณงาน ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 12/2563 แขวงทางหลวงระนอง
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๕๗๗ -กม.๑๐+๑๓๘ และ กม.๑๓+๒๓๐ - กม.๑๕+๓๑๓ ด้วยวิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2563 รน 17/2563 แขวงทางหลวงระนอง
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๗+๓๒๒ - กม.๕๑+๑๔๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน 19/2563 แขวงทางหลวงระนอง
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๘๐๐ - กม.๑๓+๔๑๐ ปริมาณงาน ๔๗ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 13/2563 แขวงทางหลวงระนอง
27 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๒๘+๖๕๐ - กม.๒๙+๒๙๐ และ กม.๓๒+๗๑๐ - กม.๓๓+๓๒๐ รวมจำนวน ๑๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 รน 5/2563 แขวงทางหลวงระนอง
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๕๕+๑๕๓ - กม.๕๕๕+๖๔๒ LT. และ กม.๕๖๒+๖๐๒ - กม.๕๖๓+๒๒๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 14/2563 แขวงทางหลวงระนอง
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๑๐๐ - กม.๑๓+๒๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 15/2563 แขวงทางหลวงระนอง
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน เขาค่าย - เขาปีบ ระหว่าง กม.๕๘+๓๑๐ - กม.๖๔+๐๒๐ เป็นแห่งๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 16/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 54 รายการ