แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ที่ กม.๕๙๗+๘๒๑ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563 รน 7/2563 แขวงทางหลวงระนอง
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๘+๕๙๐ - กม.๖๙๒+๐๔๕ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 11/2563 แขวงทางหลวงระนอง
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๙๕+๔๓๔ - กม.๔๙๙+๐๓๕ เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน ๒,๒๒๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2563 รน 10/2563 แขวงทางหลวงระนอง
34 จ้างติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๓+๐๐๐ - กม.๖๑๕+๒๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด -วังตะกอ ระหว่าง กม.๕๒+๙๖๗ - กม.๕๔+๘๘๕ ปริมาณงานรวม ๑,๖๐๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 รน 1/2563 แขวงทางหลวงระนอง
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง ๑๕+๕๕๐ - กม.๑๕+๕๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/02/2563 รน 4/2563 แขวงทางหลวงระนอง
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๘๘๕ - กม.๑๑+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2563 รน 3/2563 แขวงทางหลวงระนอง
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/01/2563 รน 2/2563 แขวงทางหลวงระนอง
38 จ้างก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร 26/09/2562 รน 42/2562 แขวงทางหลวงระนอง
39 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๕+๑๕๐ - กม.๕๙๕+๓๒๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๒,๑๑๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2562 รน ๔๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงระนอง
40 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๓+๕๕๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ปริมาณงานรวม ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/08/2562 รน 40/2562 แขวงทางหลวงระนอง
41 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๗+๗๙๘ - กม.๖๑๗+๘๗๘ และ กม.๖๔๕+๓๗๔-กม.๖๔๕+๕๘๙ ปริมาณงานรวม ๒,๗๗๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2562 รน 39/2562 แขวงทางหลวงระนอง
42 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๐+๒๖๗ - กม.๐+๕๖๗ และระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงานรวม ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2562 รน 38/2562 แขวงทางหลวงระนอง
43 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๖+๖๔๕ - กม.๖๐๗+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๔,๔๘๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2562 รน 37/2562 แขวงทางหลวงระนอง
44 งานขยายช่องจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๗+๕๗๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/06/2562 รน 35/2562 แขวงทางหลวงระนอง
45 จ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียน ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี และ ตอน กระบุรี - หงาวระหว่าง กม.๕๓๘+๘๐๐ - กม.๕๖๒+๗๕๐ จำนวน ๓ แห่ง 10/06/2562 รน 36/2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 54 รายการ