title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 05/11/2561

              แขวงการทางกระบี่  (ปัจจุบันคือแขวงทางหลวงกระบี่ )  ตั้งขึ้นเมื่อปี  2493   ราชการสนามในส่วนภูมิภาค  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างบำรุงและบูรณะทามากขึ้น  มีการก่อสร้างทางสายประธานเพิ่มขึ้นหลายสายทาง แขวงการทางที่มีอยู่แล้วแต่เดิมไม่อาจจะควบคุมดูแลการก่อสร้างได้ทั่วถึง    เนื่องจากระยะทางที่ต้องควบคุมดูแลของแต่ละแขวงการทางเหมาสมอยู่แล้ว

              ดังนั้นเพื่อให้กิจการก่อสร้างก่อสร้างดำเนินงานไปโดยเรียบร้อย  จึงได้แต่งตั้งแขวงการทางเพิ่มขึ้น 8 แขวง คือ

              1. แขวงการทางอยุธยา

              2. แขวงการทางสุพรรณบุรี

              3. แขวงการทางนครศรีธรรมราช

              4. แขวงการทางกระบี่

              5. แขวงการทางควนเนียง  (ปัจจุบันแขวงทางหลวงพัทลุง)

              6. แขวงการทางชัยภูมิ

              7. แขวงการทางบุรีรัมย์

              8. แขวงการทางสุรินทร์

              รวมกับแขวงการทางที่มีอยู่แล้ว 35 แขวงการทาง  เป็น 43  แขวงการทาง  และ 71 จังหวัดการทาง  อยู่ในความควบคุมของ 8 หมายเลขทางหลวง ควบคุมและดูแลทางที่ได้เปิดการจราจร (ปี พ.ศ.2492) มีจำนวนความยาวทั้งสิ้น 5,776  กิโลเมตร

              แขวงการทางกระบี่ (ปัจจุบันคือแขวงทางหลวงกระบี่) ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2494  โดยมีนายศรศรี  แก้วคำเสนาะ  เป็นนายช่างแขวงการทางกระบี่คนแรก  (พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495)  และปัจจุุบัน นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์  เป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่  (พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน) มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

              มีหมวดทางหลวงในความรับผิดชอบ 6 หมวดทางหลวง  ดังนี้

                1. หมวดทางหลวงอ่าวนาง

                2. หมวดทางหลวงกระบี่

                3. หมวดทางหลวงเขาพนม

                4. หมวดทางหลวงคลองท่อม

                5. หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว

                6. หมวดทางหลวงทรายขาว

                ตั้งอยู่ถนนอุตรกิจ  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  จ.กระบี่  


'