title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ที่ กม.๙๕๕+๒๘๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ที่ กม.๒๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 e-กบ.20/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ความสูง ๙.๐๐ ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Double Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง กม.๑๐๔๗+๐๐๐-กม.๑๐๕๐+๐๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๓.๐๐๐ กม. จำนวน ๕๒ ต้น 03/04/2563 03/04/2563 e-กบ.18/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ระบบ VA (VechicIe Actuated) ดวงโคมแบบ LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๑ ที่ กม.๘๔+๑๘๔ (แยกลำนาว) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 e-กบ.19/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
4 งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๖+๘๒๙ และ กม.๑๓+๐๐๐-กม.๑๖+๓๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๙.๑๒๙ กม. 03/04/2563 03/04/2563 e-กบ.17/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๒ ตอน ช่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ – กม.๑+๐๐๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 e-กบ.16/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๖ ตอน สิเกา-ควนกุน ระหว่าง กม.๓๗+๕๕๐ – กม.๓๘+๐๘๗ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.15/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙๘๕+๕๗๓ – กม.๙๘๕+๘๒๓ (LT.) และระหว่าง กม.๙๙๓+๕๙๙ – กม.๙๙๓+๗๕๒ (LT.) ปริมาณงาน ๒ แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.14/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ตอน ๑ ที่ กม.๐+๗๘๑ และที่ กม.๒+๔๙๗ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.13/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
9 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๑๑+๑๗๕, ที่ กม.๑๐๑๖+๙๑๓, ที่ กม.๑๐๒๐+๙๐๐ และที่ กม.๑๐๓๕+๖๗๕ รวมปริมาณงาน ๔ แห่ง 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.12/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๕+๐๐๐-กม.๑๘+๐๐๑ (เป็นแห่งๆ) ระยะทางดำเนินการ ๑๓.๐๐๑ กม. 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.11/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ ม. (Mounting Height) Tapered Steel Pole Single Bracket With High Pressure Sodium Lamp ๒๕๐ Watts Cut-Off พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วเสร็จใช้งานได้ตามปกติ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๓๘+๘๕๕-กม.๔๐+๔๗๕ ระยะทางดำเนินการ ๑.๖๒๐ กม. จำนวน ๔๖ ต้น 01/04/2563 01/04/2563 e-กบ.10/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๓๔๘ ตอน ห้วยเจ-ควนอารีย์ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑+๑๗๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 31/03/2563 e-กบ.9/25632 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ที่ กม.๓๕+๓๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๕๒ ตอน ทุ่งใหญ่-ควนปริง ที่ กม.๕+๘๒๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ 31/03/2563 31/03/2563 e-กบ.8/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๘๘๐ - กม.๗+๙๔๐ ระยะทางดำเนินการ ๓.๐๖๐ กม. 31/03/2563 31/03/2563 e-กบ.7/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๑+๙๓๒ - กม.๒๒+๘๐๐ ระยะทางดำเนินการ ๐.๘๖๘ กม 31/03/2563 31/03/2563 e-กบ.6/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ