f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 19/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานติดตั้งกันสาดอาคารที่พักเพื่ออาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว ในบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการจราจรและการบริหารจัดการภาพรวม บนถนนสายหลักและสายรองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.12+000 (ขาเข้า) , กม. 34+000 (ขาเข้า) และ กม.37+000 (ขาออก) , กม.41+500 (ขาออก) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ทางหลวงในความรับผิดชอลของแขวงทางหลวงภูเก็ต พื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา จำนวน 5 สายทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวมะขาม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 4023 ตอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม. 6+060-กม.6+780 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/05/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบจัดการทางจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางหลวงหมายเลข 402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม. 44+000 (ขาเข้า) , และ กม. 48+000 (ขาออก) ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ ของแขวงทางหลวงภูเก็ต ถนนนริศร ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ตอน 4 ระหว่าง กม.2+650-กม.4+500 LT. และ กม.3+750-กม.4+525 RT. (เป็นช่วง ๆ ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนบางคู-ตีนเขา ตอน 3 ระหว่าง กม.1+300-กม.2+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงภูเก็ต งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4032 ตอนบางไทร-ตำตัว ระหว่าง กม. 2+000-กม.4+415 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 55 รายการ