f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 16/01/2563 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม “ นายสมัย โชติกุล ”
2 09/12/2562 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
3 04/12/2562 ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓) งานสำรวจออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บ้านราชกรูด - อ.กะเปอร์
4 26/11/2562 แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวง จังหวัดระนอง
5 24/10/2562 จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
6 24/10/2562 วันปิยมหาราช ๒๕๖๒
7 10/07/2562 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8 17/05/2562 อำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเปิดภาคเรีียน บริเวณหน้าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
9 14/05/2562 การประชุมโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน โครงการชุมพร-ระนอง ตอน 4 และโครงการชุมพร-ระนอง ตอน บ.ทรายแดง-บ.บางนอน
10 14/05/2562 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562
11 07/05/2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
12 07/05/2562 งานสำรวจและออกแบบ ทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนราชกรูด-กะเปอร์
13 17/04/2562 สรุปอุบัติเหตุและการใช้จุดทางบริการทางหลวง เทศกาลสงกรานต์ปี 2562
14 10/04/2562 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
15 04/04/2562 ประชุม เตรียมความพร้อมเส้นทางจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒