f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓) งานสำรวจออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บ้านราชกรูด - อ.กะเปอร์
ลงวันที่ 04/12/2562

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายวินัย รัชบุตร
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง มอบหมายให้
นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรม
กล่าวรายงาน เปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ ๓)
งานสำรวจออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน บ้านราชกรูด - อ.กะเปอร์
โดยได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง


'