f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ 10/07/2563 ค.4/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 จ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง 10/06/2563 รน 33/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 รน 32/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ โดยวิธีคัดเลือก 25/05/2563 รน 31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๒๐๐ - ๖๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๒๙.๓๑๖ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 รน 30/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ขนาดHPS.๒๕๐ W. ที่ชำรุด บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๒+๐๒๑ - กม.๖๐๖+๘๒๑ เป็นแห่งๆ จำนวน ๕๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 รน 29/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน eb.45/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน eb.44/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.43/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563 รน eb.42/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รน 28/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รน eb.40/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รน eb.39/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๔๑+๑๗๓ - กม.๔๓+๓๖๑ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 รน 9/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔+๑๘๐-กม.๑๖+๗๖๘ เป็นแห่งๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 รน 8/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 81 รายการ