f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง ๑๕+๕๕๐ - กม.๑๕+๕๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/01/2563 02/01/2563 รน eb.3/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๘๘๕ - กม.๑๑+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2562 17/12/2562 eb-รน2/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2562 04/12/2562 รน 2/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 จ้างก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร 21/08/2562 21/08/2562 รน 42/2562 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๕+๑๕๐ - กม.๕๙๕+๓๒๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๒,๑๑๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/07/2562 30/07/2562 รน ๔๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงระนอง
6 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๓๓+๕๕๐ - กม.๓๔+๐๐๐ ปริมาณงานรวม ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2562 08/07/2562 รน 40/2562 แขวงทางหลวงระนอง
7 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๗+๗๙๘ - กม.๖๑๗+๘๗๘ และ กม.๖๔๕+๓๗๔-กม.๖๔๕+๕๘๙ ปริมาณงานรวม ๒,๗๗๖ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 39/2562 แขวงทางหลวงระนอง
8 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง กม.๐+๒๖๗ - กม.๐+๕๖๗ และระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงานรวม ๕,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 38/2562 แขวงทางหลวงระนอง
9 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๖๐๖+๖๔๕ - กม.๖๐๗+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๔,๔๘๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2562 02/07/2562 รน 37/2562 แขวงทางหลวงระนอง
10 จ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเท้าหน้าโรงเรียน ในสายทางสังกัดแขวงทางหลวงระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี และ ตอน กระบุรี - หงาวระหว่าง กม.๕๓๘+๘๐๐ - กม.๕๖๒+๗๕๐ จำนวน ๓ แห่ง 25/04/2562 25/04/2562 รน 36/2562 แขวงทางหลวงระนอง
11 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระนอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน ๑,๑๓๕ ต้น 10/01/2562 10/01/2562 รน 32/2562 แขวงทางหลวงระนอง
12 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๔+๐๑๒ - กม.๖๑๔+๕๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/01/2562 03/01/2562 สัญญาจ้างเลขที่ รน 31/2562 แขวงทางหลวงระนอง
13 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๗๗๘ - กม.๔๒+๐๔๑ 06/12/2561 06/12/2561 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 29/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
14 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๗๗๘ - กม.๔๒+๐๔๑ 06/12/2561 06/12/2561 รน eb.28/2562 แขวงทางหลวงระนอง
15 จ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๕๓๗ - กม.๒๓+๙๘๕ และ กม.๒๔+๔๐๙- กม.๒๕+๐๕๐ เป็นแห่ง ๆ 06/12/2561 06/12/2561 สัญญาจ้าง เลขที่ รน 30/2562 ลว.25 ม.ค. 2562 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ