f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2563 รน eb.45/2563 แขวงทางหลวงระนอง
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2563 รน eb.44/2563 แขวงทางหลวงระนอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2563 รน eb.43/2563 แขวงทางหลวงระนอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2563 รน eb.42/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รน 28/2563 แขวงทางหลวงระนอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๕๐+๙๐๓ - กม.๕๙๒+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รน eb.40/2563 แขวงทางหลวงระนอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รน eb.39/2563 แขวงทางหลวงระนอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด - วังตะกอ ระหว่าง ที่ กม.๒๕+๒๐๐, กม.๕๔+๒๐๐ และ กม.๖๗+๕๐๐ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/04/2563 รน 27/2563 แขวงทางหลวงระนอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 รน eb.37/2563 แขวงทางหลวงระนอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 รน eb.36/2563 แขวงทางหลวงระนอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๒ ที่ กม.๖๔๙+๔๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2563 รน 26/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 รน eb.34/2563 แขวงทางหลวงระนอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๘+๘๗๑ - กม.๕๙๙+๓๒๑ และ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๒ ตอน ทางเข้าเมืองระนอง ระหว่าง กม.๐+๐๑๐ - กม.๐+๑๘๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2563 รน 25/2563 แขวงทางหลวงระนอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๕+๑๐๐- กม.๓๕+๑๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 รน eb.32/2563 แขวงทางหลวงระนอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิ้ม - เขาค่าย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๔+๗๐๐ - กม.๓๔+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/04/2563 รน eb.31/2563 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ