f
title
แขวงทางหลวงระนอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/11/2562 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมางานฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๔๙๑+๔๐๐ - กม.๔๙๑+๘๕๐ ด้านซ้ายทาง และขวาทาง ปริมาณงาน ๗,๙๘๐.๐๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 28/11/2562 แขวงทางหลวงระนอง งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑+๘๘๕ - กม.๑๑+๙๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/11/2562 แขวงทางหลวงระนอง งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอ ตอน ๒ ระหว่าง ๑๕+๕๕๐ - กม.๑๕+๕๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/08/2562 แขวงทางหลวงระนอง ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๕๑+๕๕๒ - กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/08/2562 แขวงทางหลวงระนอง ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๕๑+๕๕๒ - กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร ยกเลิกแผน
6 19/08/2562 แขวงทางหลวงระนอง ก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ปี ๒๕๖๒ งานก่อสร้างรั้วถาวร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนเสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๒๕+๖๔๙ - กม.๕๒๘+๔๕๘ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.เก่า) (กม.๕๑๑+๕๕๒-กม.๕๑๔+๓๖๑ ด้านขวาทาง เป็นแห่ง ๆ (กม.ใหม่) ปริมาณงาน ๒,๔๕๑ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/07/2562 แขวงทางหลวงระนอง งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๙๕+๑๕๐ - กม.๕๙๕+๓๒๕ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๒,๑๑๐ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/07/2562 แขวงทางหลวงระนอง งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๑๗+๗๙๘ – กม.๖๑๗+๘๗๘ และ กม.๖๔๕+๓๗๔ –กม.๖๔๕+๕๘๙ ปริมาณงานรวม ๒,๗๗๖ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/06/2562 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมางานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.๖๐๖+๖๔๕ – กม.๖๐๗+๐๐๐ ด้านขวาทาง ปริมาณงานรวม ๔,๔๘๒ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/06/2562 แขวงทางหลวงระนอง จ้างเหมางานปรับระดับผิวทางแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอนราชกรูด – วังตะกอ ระหว่าง กม.๐+๒๖๗ – กม.๐+๕๖๗ และระหว่าง กม.๑+๑๐๐ – กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงานรวม ๕,๔๐๐ ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ