f
title
แขวงทางหลวงระนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 169,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อกรวยยางสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีขาว สูง 80 ซม. จำนวน 100 ใบ 20/01/2563 55,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อหัวเชื้อน้ำยาอเนกประสงค์ ขนาดจุ 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน 20/01/2563 16,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/01/2563 11,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 50,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐AH จำนวน ๒ ลูก รถยนต์คันหมายเลขกรม ๒๕-๖๔๒๑-๙๓-๔ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระนอง ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง รถยนต์คันหมายเลข ๔๔-๘๗๘๘-๐๘-๐ จำนวน ๕ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 6,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 81,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระนอง ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพานะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 16/01/2563 4,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระนอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 15/01/2563 780,621.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 73,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 128,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 41,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕ C รถยนต์คันหมายเลขกรม ๔๔-๐๕๒๐-๑๘-๖ จำนวน ๔ เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 08/01/2563 25,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 337 รายการ