วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 12/11/2561

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง ขอเชิญรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงทั้ง 3 ฝ่ายและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 
และเวลา 10.00 น . นายเลิศ พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงานจ้างเหมา โดยขอเชิญผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยผู้รับจ้างเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคของงานจ้างเหมา ให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงตรัง

ข่าว
ข่าว1
ข่าว2
ข่าว3
ข่าว4
ข่าว5
ข่าว6

'