วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมโครงการปลอดภัยสานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
ลงวันที่ 13/11/2561

วันที่  3  สิงหาคม  2561  เวลา  10.00  น.  –  12.00  น. แขวงทางหลวงตรัง  โดย  นายนพดล  คงประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  ฝ่ายปฏิบัติการ  และนายอภิสิทธิ์  ชุมมิ่ง  หัวหน้าหมวดทางหลวงนาโยง  เข้าร่วมประชุมโครงการปลอดภัยสานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน  ณ  สำนักงานหมวดทางหลวงนาโยง  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  และเข้าร่วมตรวจสอบจุดเสี่ยง  จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณทางโค้งหน้าร้านกะช่องฮิลส์  ทางหลวงหมายเลข  4  ตอน  ตรัง  -  เขาพับผ้า  ที่  กม.1128+000

ข่าว
ข่าว1
ข่าว2
ข่าว3

'