f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
ลงวันที่ 30/03/2566

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ได้ก่อสร้างห้องน้ำใหม่บริเวณจุดพักรถบางปะกง กม.49 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง โดยห้องน้ำใหม่ได้ออกแบบให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก และใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ ลดการสัมผัส และแพร่กระจายขอโควิด-19

และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา


'