วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวสารทางหลวง

 

04 ก.พ.
title
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ระหว่าง กม.704+825 - กม.706+000

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2563 แขวงทางหลวงพังงา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย – บางนายสี ระหว่าง กม.704+825 - กม.706+000 ณ ห้องประชุมพลับพลาพลึงธาร ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 แขวงทางหลวงพังงา จะดำเนินการก่อสร้างขยายถนนดังกล่าว ให้เป็นทาง 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต แบ่งทิศทางจราจร ด้วยเกาะกลางแบบยก ระยะทาง 1.175 กิโลเมตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยตนเอง และนำความเห็นที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้แทนจากกรมทางหลวง นำโดย นายเลิศ  พัดฉวี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17  นายชัพวิชญ์  ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 17 นำเสนอรายละเอียด ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว และ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โครงการ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

 

วีดีทัศน์
title
กรมทางหลวงกับมาตรการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาคมนาคมเพื่อคนไทยและประเทศชาติ
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน