วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง

 

20 มี.ค.
title
กรมทางหลวงขยาย ทล.419 บ.นาขา - บ.ควนปริง 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางจากอำเภอห้วยยอดมายังตัวจังหวัดตรัง

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง (ด้านตะวันตก) แล้วเสร็จ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และสนับสนุนการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง   ทางหลวงหมายเลข 419 เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง มีระยะทางโดยรวมประมาณ 31.25 กิโลเมตร ซึ่งสภาพทางเดิมมีลักษณะเป็น 2 ช่องจราจร และมีปริมาณจราจรหนาแน่น โดยพื้นที่โครงการฯ อยู่ในช่วง บ.นาขา - บ.ควนปริง มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.1+691 สิ้นสุดที่ กม.8+572 ระยะทางประมาณ 6.88 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลควนปริง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งมีสถานที่ราชการ โรงเรียน และชุมชน กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความปลอดภัยในการเดินทาง ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบเป็นร่อง และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตและเกาะกลางแบบยกเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกและลดการเป็นร่องล้อของผิวจราจร มีงานก่อสร้างสะพานใหม่จำนวน 5 แห่ง ระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย วงเงินงบประมาณ 391.898 ล้านบาท ทั้งนี้กรมทางหลวงมีเป้าหมายที่จะขยายถนนวงแหวนรอบเมืองตรังให้มีขนาด 4 ช่องจราจร ต่อเนื่องตลอดสายทาง   ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ จะช่วยสนับสนุนด้านการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ลดปัญหาการจราจรชะลอตัวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งเสริมการขนส่งของท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง เส้นทางนี้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอห้วยยอด มายังตัวเมืองจังหวัดตรังและอำเภอกันตังได้ สามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และการขนส่งทางน้ำและทางรางได้อีกด้วย   กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

08 พ.ย.
title
กรมทางหลวงขยาย ทล.4 สาย บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม)  สาย อ.ตะกั่วป่า – อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก – บ.เขาหลัก จ.พังงา เป็น 4 – 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญที่กระจายโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคใต้   ทางหลวงสายดังกล่าว แต่เดิมช่วง กม.776+700 – 797+100 เป็น 2 ช่องจราจร และช่วง กม.792+100 – 795+400 เป็นขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเส้นทางคู่ขนานสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นขนาด 6 ช่องจราจร และ กม.796 (แยกนางทอง) เป็นสามแยกสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและเป็นการอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางบนทางหลวง กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างขยายเส้นทางดังกล่าว ระยะทางยาวประมาณ 20.36 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ บ.บางสัก  และ บ.เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม.776+700 – 791+200 โดยก่อสร้างขยายคันทางเดิมทางด้านขวาทางและด้านซ้ายทาง ความกว้างช่องจราจร 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร และช่วง กม.791+200 – 795+400 ขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างของช่องจราจรทั้งหมด 13 เมตร และมี Bike lane สำหรับจักรยาน กว้าง 2.3 เมตร  โดยทั้ง 2 ช่วง ก่อสร้างเกาะกลางแบบยกระดับความกว้าง 2.5 เมตร เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งออกแบบจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด เพื่อเป็นการยกระดับในการให้บริการ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อการเดินทางมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 744,422,200 บาท   เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การขนส่งวัสดุอุตสาหกรรมและพืชผลทางเกษตรมีความคล่องตัว ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนสองข้างทางและผู้ใช้เส้นทางมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

08 พ.ย.
title
กรมทางหลวงเปิดจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4024 ตอน บางคู - ตีนเขา (เส้นบายพาสขาออก) จ.ภูเก็ต หลังซ่อมแซมแล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) นายสราวุธ ทรงศิวิไล มอบหมายให้นายยุทธนา พิทักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เป็นผู้แทนกรมทางหลวง ร่วมเปิดเส้นทางการจราจรทางหลวงหมายเลข 4024 หรือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตอน บางคู - ตีนเขา (เส้นบายพาสขาออก) จ.ภูเก็ต เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ปกติ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดดินสไลด์ในช่วงเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมทางหลวง โดย สำนักทางหลวงที่ 17(กระบี่) แขวงทางหลวงภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการดำเนินงานและประเมินสถานการณ์ด้านความปลอดภัยบนทางหลวงหมายเลข 4024 กม.ที่ 3+500 - กม.ที่ 3+550 ด้านขวาทาง หลังจากเจ้าของอาคารได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว และมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อประเมินความปลอดภัยและคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้ทางสัญจรได้ตามปกติ ต่อมาแขวงทางหลวงภูเก็ตนำเครื่องจักรพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดดินและหินบนผิวจราจร ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนเรียบร้อยแล้วเสร็จ สามารถเปิดการได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. สำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 4030 หรือถนนพระบารมีจุดโค้งทางเดินทางขึ้นเขาป่าตอง ซึ่งขณะนี้มีการเปิดให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้ทั้งขาขึ้นและขาลง ส่วนรถยนต์วิ่งได้เฉพาะขาลงเท่านั้น เนื่องจากอยู่ระหว่างการซ่อมแซมโดยเทศบาลกระทู้เป็นหน่วยงานในการดำเนินงาน โดยก่อนหน้านี้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ อีกทั้งดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดเตือนภัยและบริหารจัดการความเสี่ยงดินสไลด์ วัดปริมาณน้ำใต้ดิน และการเคลื่อนตัวของโครงสร้างดิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาการเปิดจราจรและการเตือนภัยผู้ใช้ทางจนกว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ สามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24ชั่วโมง) และช่องทางสื่อออนไลน์ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1

วีดีทัศน์
title
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รัฐมนตรีฯ คมนาคม ตรวจความพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพื่อลดผลกระทบในการเดินทางของประชาชน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุ