f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63100044958
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4 ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.595+400-กม.597+000 ปริมาณ 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 63,946,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 09/10/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. จาก 2564 เป็น 2563