f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64100024865
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/10/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ