f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64110059721
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0802 ตอน กระบุรี-หงาว ระหว่าง กม.595+221 - กม.597+421 ปริมาณ 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 80,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/11/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ