f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110049908
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 174,893,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ