f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 30/12/2562

นายสมหวัง  โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

(ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563)

พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดภูเก็ต แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภูเก็ต

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมพระยาเสถียรฐาปนกิจ แขวงทางหลวงภูเก็ต


'