f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ดำเนินการมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 30/03/2563

นายสมหวัง  โลหณุต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ต ดำเนินการตามมาตรการ

คัดกรองเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต


'