f
title
แขวงทางหลวงภูเก็ต
PHUKET HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย สวยงาม สู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างเหมางานตัดหญ้าและถางป่า บริเวณข้างทางทั้งสองข้างและเกาะกลาง ในสายทางความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงท้ายเหมือง จำนวน 3 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 499,596.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 5,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 97,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2563 92,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 22,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงภูเก็ต จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 20,746.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 3,216.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 238,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ฃาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 51,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรองอากาศ,กรองโซล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 6,270.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงภูเก็ต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 70AM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 8,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 46,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงภูเก็ต ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 371 รายการ