title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไฟกระพริบ ชนิดเสาสูง (SOLAR CELL) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองท่อม-นาวง ที่ กม.1039+300 (LT.) , ที่ กม.1039+700 (RT.) ,ที่ กม.1042+400 (LT.) , ที่ กม.1046+000 (LT.) และที่ กม. 1047+300 (LT.) 20/02/2562 459,803.52 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 15/02/2562 20,661.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2562 3,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 3,875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 14/02/2562 88,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 13/02/2562 850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 13/02/2562 5,049.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 12/02/2562 8,413.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อต้นเสลา จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อต้นเสลา จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2562 97,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 12/02/2562 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 06/02/2562 2,058,610.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 696 รายการ