f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี ที่ กม.๗๔๗+๒๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/05/2564 28,912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ที่ กม.๘๗๙+๕๕๘ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2564 10,863.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 07/05/2564 722.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร 06/05/2564 273,492.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ 05/05/2564 9,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 46-6944-14-0 จำนวน 9 รายการ 03/05/2564 26,275.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 03/05/2564 398,444.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 03/05/2564 1,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 30/04/2564 266,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2564 60,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลข 20-6262-15-9 จำนวน 15 รายการ 29/04/2564 6,603.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 28/04/2564 5,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/04/2564 70,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ 28/04/2564 13,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,204 รายการ