f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 23/01/2563 278,949.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 58,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/01/2563 2,192.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/01/2563 3,575.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 20/01/2563 2,471.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/01/2563 79,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 17/01/2563 4,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/01/2563 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 7,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพังงา จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 14/01/2563 6,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ 14/01/2563 196,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 14/01/2563 26,388.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพังงา ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 รายการ 14/01/2563 3,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพังงา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 13/01/2563 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 555 รายการ