Close
title
f
title
แขวงทางหลวงพังงา
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นให้บริการ ประสานงานใกล้ชิด เป็นมิตรกับประชาชน ตามมาตรฐานงานสากล เพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงพังงา ขอประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจและออกแบบโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแนวชายฝัางทะเลภาคใต้ด้านตะวันตก บนทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง - อ.ตะกั่วป่า ตอน บ.นายทุย - บ.บางวัน รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ - ความเป็นมาของโครงการ - วัตถุประส่งค์ของโครงการ - พื้นที่ศึกษาของโครงการ - ขอบเขตของการศึกษา - แนวคิดการพัฒนาโครงการ - ขั้นตอนการศึกษาสิ่งแวดล้อมของโครงการ - การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ใต้ภาพนี้ได้เลย แขวงทางหลวงพังงา 076413985 สายด่วนกรมทางหลวง 1586