title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 18/06/2563 7,171.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 18/06/2563 1,075.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/06/2563 194,814.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 17/06/2563 133,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/06/2563 93,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 09/06/2563 4,105.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 3,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 02/06/2563 192,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 02/06/2563 1,904,867.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ 02/06/2563 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 02/06/2563 13,473.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/06/2563 715.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/06/2563 4,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 696 รายการ