title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า- คลองท่อม ระหว่าง กม.๑๐๐๑+๔๕๔ -กม.๑๐๐๓+๒๕๔ (LT.,RT.) ระยะทางดำเนินการ ๑.๘๐๐ กม. 03/04/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๒๓+๓๘๐-กม.๒๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทรายขาว แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๓๓+๘๙๐ (LT.) จำนวน ๑ หลัง 03/04/2563 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๖๘+๘๕๐ – กม.๙๖๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 89,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗๑+๔๙๘-กม.๙๗๒+๕๖๘ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 31,660,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๒๓๖ – กม.๘+๘๐๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 03/04/2563 2,635,984.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 16,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๓๐+๔๐๐ – กม.๓๐+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 16,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๕๑๖-กม.๕+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.10+900-กม.11+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 03/04/2563 18,820.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงกระบี่ จำนวน ๑ หลัง 01/04/2563 1,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ – กม.๕+๕๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๗๕ ปริมาณงาน ๒ แห่ง 01/04/2563 23,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 558 รายการ