วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 17
OFFICE OF HIGHWAYS 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 19,110.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 22 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/04/2564 86,965.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (เงินงบประมาณ) 07/04/2564 66,182.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 17 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/04/2564 36,639.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 64 รายการ (เป็นงินทั้งสิ้น 9,000.00 บาท) 31/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 30/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/03/2564 22,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 08/04/2564 600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 26,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 17/03/2564 165,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2564 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 17 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 3 รายการ 11/03/2564 12,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 34 รายการ 11/03/2564 142,025.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 17 จ้างซ้อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 30 รายการ 10/03/2564 98,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 414 รายการ